Blog

4 Şubat 2018

TEHDİT SUÇU (TCK Madde 106)

‘’Tehdit etmek’’ fiilinin Türk Dil Kurumunca anlamı gözdağı vermek, tehlikeli bir durum yaratmaktır. Gözdağı kelimesi ise sonradan verilecek ceza ile korkutma, yıldırma anlamındadır. Öğretide çoğunluk tarafından […]
25 Mart 2018

Ceza Kanununun amacı (TCK Madde 1)

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi […]
25 Mart 2018

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi (TCK Madde 2)

(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik […]
25 Mart 2018

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi (TCK Madde 3)

(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur. (2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, […]
25 Mart 2018

Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanı (TCK Madde 7- 19)

Zaman bakımından uygulama Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra […]
25 Mart 2018

Ceza sorumluluğunun şahsiliği (TCK Madde 20)

(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar […]
26 Mart 2018

Kast (TCK Madde 21)

(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi […]
26 Mart 2018

Taksir (TCK Madde 22)

(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. […]
26 Mart 2018

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç (TCK Madde 23)

(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket […]